Đánh giá hiệu quả định kỳ

Đánh giá hiệu quả định kỳ

19.12.2019

Sau khi hoàn thành các quy trình: Rà soát và đánh giá chiến lược; Xây dựng và triển khai chiến lược Kinh doanh và Marketing theo đúng hợp đồng hoặc quy định trước đó. 

Tập đoàn UHM sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả theo định kỳ hoạt động nhằm rút kinh nghiệm những vấn đề chưa đạt được, nâng cấp chất lượng dịch vụ và tiếp tục phát huy những thành công. Ngoài ra, UHM Group và Chủ đầu tư sẽ lập biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ với sự có mặt và thỏa thuận của Chủ đầu tư, đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng của hai bên.