Dự đoán và định hướng thị trường

Dự đoán và định hướng thị trường

05.12.2019

PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Nhận rõ nhu cầu của khách hàng trong từng phân đoạn thị trường nhằm lựa chọn thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp triển khai một hỗn hợp Marketing thích ứng nhằm thoả mãn những nhu cầu của du khách.

du doan va dinh huong thi truong

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1.Phân đoạn thị trường:

 • Chia thị trường thành những phần khác biệt bằng những tiêu thức thích hợp.
 • Xác định những đặc tính và yêu cầu riêng trong mỗi phân đoạn thị trường.

2.Yêu cầu của phân đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường phải đạt các yêu cầu sau:

 • Đo lường được;
 • Tiếp cận được;
 • Tính hấp dẫn;
 • Tính khả thi.

3.Xác định thị trường mục tiêu

- Đánh giá mức độ hấp dẫn của các phân đoạn thị trường:

 •  Quy mô và mức tăng trưởng của phân đoạn thị trường;
 •  Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị trường;
 •  Đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của khách sạn.

- Lựa chọn thị trường mục tiêu:

 • Tập trung vào một phân đoạn thị trường;
 • Chuyên môn hóa  thị trường;
 • Đa dạng hóa sản phẩm.

4.Thực hiện Marketing chuyên biệt:

 • Xác định đoạn thị trường cụ thể mà bạn muốn thâm nhập;
 • Cần đáp ứng nhu cầu của đoạn thị trường đó;
 • Cần tập trung các nỗ lực marketing đến thị trường đó.

5.Thực hiện định vị thị trường:

 • Tạo sản phẩm đặc trưng, khác biệt với đối thủ cạnh tranh.
 • Tạo điểm khác biệt về nhân sự của khách sạn (chất lượng phục vụ, huấn luyện tốt v.v…).
 • Tạo điểm khác biệt về hình ảnh.
 • Cần sử dụng hiệu quả chiến lược định vị thị trường.
 • Thiết lập việc đánh giá khách sạn trước khi lập và triển khai kế hoạch marketing.
 • Tuyên truyền vị trí của khách sạn.

6.Định vị thị trường hiệu quả:

 • Xác định những thị trường cụ thể nào đang sẵn sàng.
 • Biết được những thị trường tiềm năng đó mong đợi điều gì.
 • Cần những phương pháp marketing mix nào để thâm nhập thị trường đó.
 • Nắm những điểm mạnh và yếu của đối thủ cạnh tranh nhắm đến những đoạn thị trường mục tiêu giống khách sạn bạn.