Kendy Nguyễn

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Kendy Nguyễn

Tổng giám đốc

(Đại diện )