Chuyển giao

Chuyển giao

05.12.2019

Sau cùng, dự án được chuyển giao toàn bộ đến Chủ đầu tư với tất cả các hạng mục theo Hợp đồng đảm bảo các tiêu chí.

chuyen giao du an

Theo đó, cơ cấu tổ chức và bộ máy của khách sạn phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, chất lượng quy mô và những điều kiện hoạt động cụ thể của khách sạn đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Nắm vững nhiệm vụ, chức năng, phương hướng phát triển, điều kiện hoạt động cụ thể của khách sạn;
  • Phân tích, lựa chọn mô hình quản lý, mô hình tổ chức, phân định chức năng;
  • Xây dựng đồng thời: thể chế, bộ máy, nhân sự;
  • Xây dựng chức danh cán bộ và những yêu cầu đối với từng chức danh;
  • Xây dựng quy chế hoạt động của từng đơn vị;
  • Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy;
  • Xây dựng quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của khách sạn.