Báo cáo định kỳ

Báo cáo định kỳ

19.12.2019

UHM Group và Chủ đầu tư có sự liên kết rõ ràng trong quy trình hoạt động của mình đó là: định hình công việc, phát triển theo mục tiêu chung và có báo cáo, cập nhật định kỳ tiến độ công việc. Bằng cách này, mỗi dự án hoạt động sẽ luôn mang theo tinh thần của 2 bên: chủ đầu tư và nhà quản lý vận hành dự án. Các tiêu chí cần được đánh giá trong quá trình báo cáo định kỳ bao gồm:

 

 

  1. Đánh giá hiệu quả tài chính

- Xác định xu hướng phát triển và mức biến động của các chỉ tiêu kinh tế

- Để tiến hành so sánh được, cần giải quyết các vấn đề cơ bản

  1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Khu Resort

- Thông qua phân tích báo cáo kế toán (bảng cân đối tài sản)

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  1. Đánh giá tốc độ tăng trưởng

- Được vận dụng để so sánh số liệu qua thời gian

- Kết quả tính được thường được thể hiện bằng số tương đối, phản ánh tính xu hướng của sự việc, có thể được xác định theo theo tốc độ tăng trưởng liên hoàn và tốc độ tăng trưởng kiểu cố định gốc

  1. Phân tích các nội dung chủ yếu về tài chính của Khu Resort

- Phân tích các tỷ lệ tài chính

- Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn