Đánh giá chiến lược phát triển nhân sự

Đánh giá chiến lược phát triển nhân sự

19.12.2019

Chiến lược phát triển triển nhân sự là một phần rất quan trọng trong việc vận hành và phát triển dự án. Đảm bảo được nhân sự trong các bộ phận thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn quy trình của bộ phận đó và phù hợp với dự án.

 

Do đó, Tập đoàn UHM đánh giá lại toàn bộ chiến lược nhân sự và nhân sự từng bộ phận để tái cấu trúc và điều chỉnh phù hợp với các tiêu chi ban đầu:

1. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực

- Thống kê số lượng lao động toàn khu Resort và từng bộ phận.

- Cập nhật chính xác số lượng lao động toàn khu Resort và từng bộ phận tại thời điểm lập kế hoạch.

- Lao động thường xuyên và lao động thời vụ.

  1. Phân tích cơ cấu lao động hiện có

Xác định chính xác tỷ lệ lao động của từng bộ phận và tỷ lệ lao động theo các tiêu chí:

- Giới tính;

- Độ tuổi;

- Trình độ chuyên môn;

- Thâm niên;

- Bậc nghề;

Quản lý Nhân sự và đào tạo (Personnel & Training Management)

- Trình độ ngoại ngữ.

 

  1. Dự báo nhu cầu lao động

Xác định đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu lao động:

- Loại dịch vụ;

- Khối lượng công việc từng dịch vụ;

- Sự đổi mới công nghệ;

- Sự thay đổi...;

- Yêu cầu nâng cao chát lượng dịch vụ;

- Định mức lao động;

- Các quy định về thời gian làm việc;

- Tỷ lệ nguồn nhân lực.