Tái cơ cấu tổ chức bộ máy

Tái cơ cấu tổ chức bộ máy

19.12.2019

Sau khi đánh giá Chiến lược phát triển nhân sự và dựa vào chiến lược kinh doanh của Dự án. Bộ máy nhân sự sẽ được tổ chức lại để cải thiện chất lượng và phù hợp với quy mô, điều kiện, định hướng kinh doanh của Dự án.

 

Tái cơ cấu tổ chức và bộ máy của khách sạn bao gồm:

- Nắm vững nhiệm vụ, chức năng, phương hướng phát triển, điều kiện hoạt động cụ thể của khách sạn;

- Phân tích, lựa chọn mô hình quản lý, mô hình tổ chức, phân định chức năng;

- Xây dựng đồng thời: thể chế, bộ máy, nhân sự;

- Xây dựng chức danh cán bộ và những yêu cầu đối với từng chức danh;

- Xây dựng quy chế hoạt động của từng đơn vị;

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy;

- Xây dựng quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của khách sạn.

 

Các tiêu chí thực hiện

  1. Xác định và thiết lập sơ đồ tổ chức khách sạn

- Xác định và thiết lập sơ đồ tổ chức phù hợp với quy mô và loại hình khách sạn.

- Giám sát tất cả các khối và bộ phận.

- Có khả năng thực thi tất cả các công việc ở bất kỳ vị trí nào.

  1. Thực hiện vai trò của người quản lý khách sạn

- Tối đa hóa nhu cầu khách hàng.

- Tối đa hóa doanh thu cho khách sạn.

- Tạo được niềm tin từ các nhân viên và khách hàng.

- Lập kế hoạch hàng ngày và chiến lược kinh doanh cho cả một thời gian dài.

- Hoạch định và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

  1. Xác định các nhân tố quan trọng trong ngành kinh doanh khách sạn

- Phân biệt và ứng xử đúng trong các trường hợp cụ thể đối với: Khách hàng & Nhân viên khách sạn.

- Giao tiếp và ứng xử tốt trong mọi tình huống.

- Xử lý các vấn đề hợp tình, hợp lý và tuân thủ nội quy chính sách của khách sạn.