Triển khai theo chiến lược

Triển khai theo chiến lược

19.12.2019

Chiến lược cần được triển khai theo đúng kế hoạch và quy trình đưa ra nhằm đảm bảo các kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ, các KPIs đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Tập đoàn UHM sẽ có những phương án điều chỉnh, thay thế dựa vào tình hình thực tế của Dự án cũng như những thay đổi để không ảnh hưởng đến chiến lược ban đầu.

Theo dõi và báo cáo thường xuyên đối với từng hạng mục triển khai.