Báo cáo & nghiệm thu

Báo cáo & nghiệm thu

19.12.2019

Cập nhật các chỉ tiêu tài chính, đánh giá về pháp lý chứng từ, kết quả và đánh giá tình hình tài chính của khu Resort. Tiến đến bước nghiệm thu.

Các tiêu chí thực hiện

  1. Xác định phương pháp phân tích tài chính (so sánh)

- Xác định xu hướng phát triển và mức biến động của các chỉ tiêu kinh tế.

- Để tiến hành so sánh được, cần giải quyết các vấn đề cơ bản:

 

  1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Khu Resort

- Thông qua phân tích báo cáo kế toán (bảng cân đối tài sản).

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

  1. Đánh giá tốc độ tăng trưởng

- Được vận dụng để so sánh số liệu qua thời gian.

- Kết quả tính được thường được thể hiện bằng số tương đối, phản ánh tính xu hướng của sự việc, có thể được xác định theo theo tốc độ tăng trưởng liên hoàn và tốc độ tăng trưởng kiểu cố định gốc.

 

  1. Phân tích các nội dung chủ yếu về tài chính của Khu Resort

- Phân tích các tỷ lệ tài chính

- Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn

 

  1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian