Đánh giá & điều chỉnh

Đánh giá & điều chỉnh

19.12.2019

Việc đánh giá điều chỉnh diễn ra sau quá trình Vận hành thử nghiệm, lúc này việc đánh giá ưu và nhược điểm còn tồn đọng của dự án là vô cùng quan trọng, ví dụ:

  • Nhân sự đã vận hành đúng quy trình chưa
  • Chế độ chăm sóc khách hàng như thế nào
  • Hoạt động truyền thông đã đảm bảo
  • Khách hàng phản hồi như thế nào
  • Các bộ phận đang gặp vấn đề gì
  • Đã theo đúng lộ trình phát triển chưa
  • Doanh thu đạt bao nhiêu phần trăm theo kế hoạch