Chiến lược phát triển nhân lực

Chiến lược phát triển nhân lực

05.12.2019

Chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của Khu Resort. Công việc bao gồm các nội dung sau đây:

 • Phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện tại;
 • Nhu cầu sử dụng nhân lực theo chiến lược phát triển khu Resort;
 • Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực dài hạn;
 • Lập kế hoạch phát triển: số lượng, ngành nghề, cấp bậc đào tạo trong 5 năm tới; xác định đào tạo mới, bồi dưỡng, nâng cao tại chỗ;
 • Tham khảo ý kiến của các bộ phận trong nội bộ của khu Resort;
 • Trình duyệt.

Các tiêu chí thực hiện

1. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực

 • Thống kê số lượng lao động toàn khu Resort và từng bộ phận.
 • Cập nhật chính xác số lượng lao động toàn khu Resort và từng bộ phận tại thời điểm lập kế hoạch.
 • Lao động thường xuyên và lao động thời vụ.

2. Phân tích cơ cấu lao động hiện có

Xác định chính xác tỷ lệ lao động của từng bộ phận và tỷ lệ lao động theo các tiêu chí:

 • Giới tính;
 • Độ tuổi;
 • Trình độ chuyên môn;
 • Thâm niên;
 • Bậc nghề;

Quản lý Nhân sự và đào tạo (Personnel & Training Management)

 • Trình độ ngoại ngữ.

3. Dự báo nhu cầu lao động

Xác định đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu lao động:

 • Loại dịch vụ;
 • Khối lượng công việc từng dịch vụ;
 • Sự đổi mới công nghệ;
 • Sự thay đổi...;
 • Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Định mức lao động;
 • Các quy định về thời gian làm việc;
 • Tỷ lệ nguồn nhân lực.

Phân tích các nhân tố

Lựa chọn được các nhân tố tác động chủ yếu và mức độ tác động.

 • Xác định nhu cầu lao động năm tới (hoặc trung, dài hạn). Yêu cầu các bộ phận nộp kế hoạch nhân sự cho năm tới:
 • Xác định trên mô hình dự báo.
 • Lập kế hoạch/chiến lược
 • So sánh lao động hiện có và nhu cầu: xác định được cụ thể số lượng lao động thiếu (thừa) của lao động hiện có so với nhu cầu của từng bộ phận, từng vị trí.
 • Đưa ra các phương án xử lý lao động thiếu (thừa)
 • Các phương án thể hiện đầy đủ;
 • Số lao động thiếu/thừa;
 • Các giải pháp tuyển dụng lao động thiếu;
 • Các chính sách giải quyết lao động dư thừa.
 • Hình thành bản kế hoạch/chiến lược nhân lực
 • Điền các thông tin vào bản kế hoạch/chiến lược mẫu (soạn thảo kế hoạch/chiến lược): thông tin về số lao động cần tuyển mới (hoặc luân chuyển, hoặc cho nghỉ việc),thời gian thực hiện, cách thức thực hiện, kinh phí thực hiện, dự báo kêt quả đạt được,...;
 • Thu thập được đầy đủ ý kiến của các bộ phận và cá nhân liên quan.