Mô tả công việc và tiêu chuẩn

Mô tả công việc và tiêu chuẩn

05.12.2019

Công việc xây dựng bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn nhân viên bao gồm:

 • Phân tích các công việc phải thực hiện của khu Resort, lập bảng công việc của từng bộ phận;
 • Xây dựng chức danh quản lý của khu Resort;
 • Phân bổ những công việc của một chức danh phải thực hiện;
 • Đánh giá kết quả áp dụng trong thực tế để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của nhân viên thông qua phân định công việc theo chức danh.

mo ta cong viec va tieu chuan

Các tiêu chuẩn công việc

1. Xác định các thông tin trong bảng mô tả công việc:

 • Chức danh công việc.
 • Báo cáo cho ai và giám sát ai.
 • Tóm tắt mục đích công việc.
 • Danh sách liệt kê các nhiệm vụ chính.
 • Danh sách các nhiệm vụ không thường xuyên.
 • Yêu cầu, thái độ, kỹ năng thuyết trình và sự vui lòng khi phục vụ khách.
 • Ai là người phụ trách trực tiếp.
 • Tiêu chuẩn tuyển dụng.

2. Tinh thần trách nhiệm:

 • Bảng mô tả công việc.
 • Các tiêu chuẩn.
 • Xác định nhân viên có tránh nhiệm với công việc họ đã làm.
 • Đánh giá năng lực làm việc ít nhất một lần trong một năm.
 • Huấn luyện nhân viên mới.

3. Lập bảng mô tả công việc:

Gặp tất cả mọi nhân viên cùng nhóm làm việc nhất định và yêu cầu họ vạch ra những đầu mục mà công việc cần:

 • Ghi lại theo biểu đồ ngắn;
 • Bổ sung thêm những đầu mục thấy cần thiết với sự nhất trí của họ;
 • Kết hợp ý kiến của cả hai phía;
 • Xác định ưu tiên theo chuỗi logic.

4. Sử dụng bảng mô tả công việc:

 • Lưu một bản photo và hồ sơ của mọi người nhưng đảm bảo rằng nhân viên và giám sát bộ phận đều có một bản photo.
 • Đề nghị nhân viên ký nhận.

5. Bảng mô tả công việc:

 • Nhân viên phục vụ buồng.
 • Nhân viên lễ tân.
 • Phục vụ ăn uống.
 • An ninh/bảo vệ.
 • Quản lý khu Resort.
 • Tất cả các vị trí.