Andrew Lim

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Chuyên Gia

Andrew Lim

Tổng Quản lý khách sạn

(Đại diện )