David Thai

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Chuyên Gia

David Thai

Tổng Bếp trưởng các Dự án

(Đại diện )