Leong Keng Yin, Albert

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Chuyên Gia

Leong Keng Yin, Albert

Tổng Quản lý khách sạn

(Đại diện )