Nguyễn Thị Minh Hoa

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Nguyễn Thị Minh Hoa

Phó Tổng giám đốc

(Đại diện )