Phạm Minh Tâm

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Phạm Minh Tâm

Phó Tổng giám đốc

(Đại diện )