Trần Ngọc Hiệp

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Trần Ngọc Hiệp

Phó Tổng giám đốc

(Đại diện )