Ban Tư Vấn Dự Án

Trần Thái

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Tư Vấn Dự Án

Trần Thái

Giám đốc Kỹ thuật

(Đại diện )