Ban Tư Vấn Dự Án

Văn Công Thạnh

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Tư Vấn Dự Án

Văn Công Thạnh

Phó Bộ phận nhà hàng

(Đại diện )