Ban Tư Vấn Dự Án

Vũ Hoàn Kim Long

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Tư Vấn Dự Án

Vũ Hoàn Kim Long

Trợ lý Quản lý Khu vực Quy Nhơn

(Đại diện )