Báo cáo và đánh giá kết quả

Báo cáo và đánh giá kết quả

19.12.2019

Mỗi bộ tiêu chuẩn của bộ phận sau khi được triển khai chi tiết và cụ thể sẽ được báo cáo lại theo theo gian quy định ban đầu và sau mỗi kỳ báo cáo, Tập đoàn UHM sẽ đánh giá lại về mức độ triển khai và hiệu quả để có những điều chỉnh hoặc thay thế nhằm đảm bảo các quy trình được triển khai hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận cũng như Dự án.

Bản báo cáo và đánh giá cũng được thực hiện theo một quy trình chuyên nghiệp đúng với tiêu chuẩn Quốc tế để đảm bảo tính công bằng. Từ đó, Dự án sẽ có những chính sách khen thưởng đối với mỗi bộ phận và cá nhân.