Rà soát bộ tiêu chuẩn SOP

Rà soát bộ tiêu chuẩn SOP

19.12.2019

Tập đoàn UHM tiến hành rà soát toàn bộ các quy trình, quy định theo các bộ tiêu chuẩn SOP của tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Việc rà soát đảm bảo các tiêu chuẩn đưa ra đã đúng với tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) và tính phù hợp đối với Dự án.

Việc rà soát không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn đã được thực hiện mà còn kiểm tra chất lượng và hiệu quả trong mỗi tiêu chuẩn đã được ban hành và thực hiện đầy đủ.