Triển khai theo tiêu chuẩn SOP

Triển khai theo tiêu chuẩn SOP

19.12.2019

Sau khi xây dựng lại bộ tiêu chuẩn SOP theo tiêu chuẩn của nghề Du lịch Việt Nam (VTOS, Tập đoàn UHM tiến hành triển khai thực hiện các hoạt động, các quy trình cho từng bộ phận chức năng nhằm đảm bảo toàn bộ nhân viên nắm rõ từng công việc cụ thể và các quy trình trực thuộc bộ phận của mình.

Bên cạnh đó, Tập đoàn dựa vào tình hình thực tế để có những giải pháp thay đổi phù hợp với tính chất cũng như quy mô của bộ phận đó. Luôn theo dõi và giám sát chi tiết từng hoạt động đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng tiêu chuẩn và đầy đủ.